Skip to content

1. Algemeen
a. Kunstvitamine heeft tot doel kunstliefhebbers kennis te laten maken met kunstwerken van Nederlandse kunstenaars.
b. Kunstvitamine doet dit door kunstwerken onder de aandacht te brengen van kunstliefhebbers, die de kunstwerken vervolgens tegen speciale condities rechtstreeks kunnen huren bij de kunstenaars die die werken hebben gecreëerd.
c. Kunstvitamine is onderdeel van De Kunst Collega’s, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67343058. De Kunst Collega’s B.V. is gevestigd te Roermond.
d. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Kunstvitamine aanbiedt en verricht.
e. Ieder natuurlijk persoon en elke rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Kunstvitamine accepteert deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

2. Werkzaamheden Kunstvitamine
a. Kunstvitamine biedt beeldend kunstenaars gelegenheid hun kunstwerken onder de aandacht gebracht te krijgen van kunstliefhebbers.
b. Kunstliefhebbers kunnen vervolgens aan Kunstvitamine aangeven dat ze een of meer kunstwerken tegen speciale condities rechtstreeks willen huren bij de kunstenaars die hun kunstwerken te huur aanbieden.
c. Wanneer dit gebeurt, legt Kunstvitamine contact tussen de kunstliefhebber en de kunstenaar, die vervolgens zelf de afspraken maken over het ophalen en brengen van het kunstwerk of de kunstwerken die de kunstliefhebber wil huren.
d. De huurperiode is altijd maximaal zes maanden. Als een kunstliefhebber het werk aansluitend op de huurperiode wil behouden, moet het door de kunstliefhebber gekocht worden.
e. De afspraken die van toepassing zijn tussen de kunstliefhebber en de kunstenaar worden vastgelegd in een huurovereenkomst.
f. De verkoopprijs van elk verhuurd werk is zowel op de achter- of onderkant van het gehuurde werk als in het huurovereenkomst aangegeven.
g. Voor leden van de Nederlandse Associatie van Beeldend Kunstenaars (NABK) verricht Kunstvitamine haar diensten kosteloos. Alleen ingeval van verkoop van een kunstwerk aan een kunstliefhebber waarmee de kunstenaar contact heeft gekregen door bemiddeling van Kunstvitamine is een commissie verschuldigd van 20% van de verkoopprijs.
h. Kunstenaars die geen lid zijn van de NABK betalen voor de dienstverlening van Kunstvitamine een bedrag van € 50,- exclusief BTW per jaar, per kunstwerk dat zij willen aanbieden. Daarnaast is ingeval van verkoop van een kunstwerk aan een kunstliefhebber waarmee de kunstenaar contact heeft gekregen door bemiddeling van Kunstvitamine een commissie verschuldigd van 20% van de verkoopprijs.

3. Aanmelden en afmelden kunstenaars
a. Kunstenaars kunnen zich voor de dienstverlening van Kunstvitamine aanmelden met het aanmeldformulier dat op de website van Kunstvitamine (www.kunstvitamine.nl) is opgenomen.
b. Kunstvitamine is niet verplicht de door kunstenaars gevraagde diensten te verrichten. Dit houdt onder meer in dat kunstwerken die te huur worden aangeboden, niet voor verhuur in aanmerking kunnen komen.
c. Een kunstenaar kan de samenwerking met Kunstvitamine op elk gewenst moment opzeggen. 
d. Een kunstenaar die de samenwerking met Kunstvitamine wil beëindigen, kan dat eenvoudig doen door het sturen van een e-mail naar info@kunstvitamine.nl, waarin de beëindiging als wens wordt aangegeven. Kunstvitamine zal de beëindiging schriftelijk bevestigen en vanaf het moment van beëindiging van de dienstverlening de door de betreffende kunstenaar te huur aangeboden kunstwerken niet langer onder de aandacht van kunstliefhebbers brengen.
e. Kunstvitamine kan haar dienstverlening te allen tijde verdagen of stopzetten zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is aan huurders van kunstwerken en/ of aan kunstenaars die van de diensten van Kunstvitamine gebruik maken.

4. Kunstwerken
a. Zowel twee- als driedimensionale kunstwerken komen voor verhuur in aanmerking.
b. De verkoopprijs van een kunstwerk dat Kunstvitamine onder de aandacht brengt van kunstliefhebbers is maximaal € 2.500,- inclusief BTW.
c. De kunstenaar mag ook een of meer andere kunstwerken verhuren en verkopen dan die door Kunstvitamine onder de aandacht van kunstliefhebbers worden gebracht.
d. Een kunstenaar zal minimaal 1 en maximaal 4 kunstwerken door Kunstvitamine onder de aandacht van Kunstliefhebbers brengen.
e. Foto’s van betreffende kunstwerken worden met het aanmeldformulier aan Kunstvitamine aangeleverd.
f. Ingeval een kunstwerk niet langer beschikbaar is voor verhuur of verkoop zal de betreffende kunstenaar Kunstvitamine hierover informeren.
g. Ingeval een kunstwerk is verkocht aan een kunstliefhebber waarmee de kunstenaar door Kunstvitamine in contact is gekomen, zal de betreffende kunstenaars Kunstvitamine over de verkoop informeren.

5. Kunstliefhebbers
a. Kunstliefhebbers kunnen bij kunstenaars waarvan Kunstvitamine kunstwerken op de website www.kunstvitamine.nl toont, kunstwerken tegen speciale condities huren en kopen.
b. Kunstliefhebbers die Vrienden van Stichting Kunstweek zijn, kunnen kosteloos eenmaal per jaar een kunstwerk huren bij kunstenaars waarvan kunstwerken op de website www.kunstvitamine.nl getoond worden. Zij voeren een kortingscode in op het aanvraagformulier om kenbaar te maken dat zij Vriend van Stichting Kunstweek zijn.
c. De huurperiode is altijd maximaal zes maanden. Als een kunstliefhebber het werk aansluitend op de huurperiode wil behouden, moet het door de kunstliefhebber gekocht worden.
d. Als een kunstliefhebber meer dan 1 werk wil huren, kan de kunstenaar daarin meegaan tegen een huurvergoeding van 6% van de verkoopprijs voor elk gehuurd werk voor een periode van een half jaar. Als een kunstliefhebber het werk aansluitend op de huurperiode wil behouden, moet het door de kunstliefhebber gekocht worden. Bij koop zal de betaalde huur op de koopprijs in mindering worden gebracht.
e. Er is geen enkele koopverplichting.

6. Persoonsgegevens.
a. Kunstvitamine houdt een bestand bij met gegevens van kunstenaars en kunstliefhebbers, die hebben aangegeven van de diensten van Kunstvitamine gebruik te willen maken.
b. De vastgelegde gegevens worden alleen gebruikt door Kunstvitamine en onder geen beding aan derden worden verkocht, verhuurd of uitgeleend.
c. Ingeval een kunstliefhebber of kunstenaar inzage wenst in de vastgelegde gegevens van de betreffende kunstliefhebber of kunstenaar, kan daartoe een verzoek worden gericht aan info@kunstvitamine.nl. Binnen de wettelijk daarvoor gestelde termijn van vier weken zal aan het verzoek gehoor worden gegeven.

7. Overige bepalingen.
a. Deze Algemene Voorwaardenzijn van kracht met ingang van 1 januari 2024.
b. Deze Algemene Voorwaardenzijn geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de dienstverlening van Kunstvitamine. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het standpunt van Kunstvitamine doorslaggevend.
c. De bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, kunnen op elk moment en zonder nadere aankondiging aangepast worden. Dit zal onder meer gebeuren wanneer bepalingen van overheidswege daartoe aanleiding geven.
d. Onder geen omstandigheid is Kunstvitamine aansprakelijk voor enig aspect van de te huur aangeboden kunstwerken of afspraken tussen kunstliefhebbers en kunstenaars die van de diensten van Kunstvitamine gebruik wensen te maken, gebruik maken of gebruik hebben gemaakt.
e. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.